Sound Bites - Issue #37 - September 2016 - Scott Zaragoza Gallery